Obsah -VÁŠ NÁKUP


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu Respektstore.cz 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti Respekt Media a.s., se sídlem Vodičkova 704/36, 11000, Praha 1, identifikační číslo: 19791712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn: B 28395, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.respektstore.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.respektstore.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. VOP se vztahují přiměřeně na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti (viz bod 5.1), s vyloučením ustanovení bodů 3.1. a 5.

1.4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

1.5. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího (dále jen „reklamační řád“). Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má kupující možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je. Případné dodatečně zjištěné chyby v objednávce může kupující opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout, resp. odmítnout objednávku kupujícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Zboží je dodáváno pouze na adresy v České republice.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

·       objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);

·       způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;

·       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí, není prodávající povinen doručit zboží kupujícímu.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Po dobu trvání smluvního vztahu bude smlouva uložena u prodávajícího, který k ní kupujícímu umožní přístup na základě jeho požadavku prostřednictvím el. pošty či telefonického kontaktu.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

·       online platebními metodami:

o   rychlou online platbou prostřednictvím internetového bankovnictví (Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank, mBank, Fio banka, MONETA Money Bank, ČSOB, UniCredit);

o   platební kartou Visa, MasterCard;

o   platebními metodami Apple Pay nebo Google Pay;

·       standardním bankovním převodem;

·       poštovní peněžní poukázkou, nabízí-li tuto platební metodu webové rozhraní obchodu.

 

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a bude mu doručena v papírové podobě společně s objednaným zbožím.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Pokud je kupující spotřebitelem, tj. jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání a smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, resp. mimo prostor obvyklý pro podnikání (v internetovém obchodě, pomocí telefonu, elektronické pošty, reklamy v tisku s objednávkovým tiskopisem apod.), má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dní od převzetí/doručení produktu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě na jeho elektronickou adresu info@respektstore.cz či do sídla prodávajícího nejpozději poslední den 14 denní lhůty s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení ceny.

5.2. Právo na odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případech uvedených v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, tedy mj. (i) u smluv o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, (ii) smluv s jejichž plněním bylo se souhlasem kupujícího spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, (iii) smluv na dodávku zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, či (iv) smluv o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.3. Odstoupení od smlouvy je možné (mimo jiné) na základě napsání odstoupení od smlouvy (dále jen “odstoupení od smlouvy”) a musí být v uvedené lhůtě odeslán na adresu prodávajícího: Respekt Media a.s., Vodičkova 704/36, Praha 1, 11000.

 

5.4. Kupující-spotřebitel má následně povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat prodávajícímu zboží, které od něj obdržel. Lhůta je zachována, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující-spotřebitel takto od smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo než mu kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží je kupující povinen odeslat na adresu společnosti SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 170 00 Praha 10 – Dubeč, zajišťující distribuci objednaného zboží.

 

5.5. Prodávající vrátí zákazníkovi-spotřebiteli, kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, jakým peníze od kupujícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Náklady, spojené s vrácením zboží při odstoupení od smlouvy podle § 1829, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, nese kupující. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.6. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. je kupující povinen na vlastní náklady vrátit prodávajícímu, resp. na adresu uvedenou v čl. 5.4 VOP, zboží nepoškozené a včetně veškeré dokumentace, příslušenství, originálního obalu a případné výplně, která výrobek chrání v krabici. V případě vrácení nekompletního či poškozeného zboží může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na náhradu škody vůči nároku kupujícího na vrácení peněžních prostředků za zboží.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7. Práva z vadného plnění a reklamace

7.1. Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Je-li kupující spotřebitelem, činí tato doba 2 roky; v ostatních případech činí tato doba 12 měsíců. Jako potvrzení o právech z vadného plnění slouží daňový doklad. Doba k uplatnění práv z vadného plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v opravě – to neplatí, je-li kupující spotřebitelem.

7.2. Odpovědnost za vady zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.

7.3. Práva kupujícího z vadného plnění a reklamace je povinen kupující uplatnit primárně u distributora zboží (viz bod 5.4. VOP).

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a jeho ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán, Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto „obchodní podmínky“ jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

8.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1, písm. n) občanského zákoníku.

8.6. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce (ČOI). Více informací naleznete na www.coi.cz

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Odesláním objednávky zboží kupujícím či registrací kupujícího bere kupující na vědomí, že může docházet ke zpracování jeho osobních údajů prodávajícím zejména za účelem plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy. Odesláním objednávky zboží či registrací kupujícího kupující potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které jsou dostupné zde: https://www.respektstore.cz/osobni-udaje/.

9.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3 Pokud kupující neodmítne takové využití svého elektronického kontaktu, prodávající mu na jeho e-mailovou adresu může zasílat obchodní sdělení obsahující zejm. informace o zakoupeném či obdobném zboží, to vše v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

·       v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;

·       v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;

·       v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná kupujícímu na požádání.

11.3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 3. 2023 a prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto VOP v přiměřeném rozsahu. V takovém případě je prodávající povinen kupujícímu doručit oznámení o změně obchodních podmínek spolu s jejich novým zněním na e-mailovou adresu dle smlouvy. Kupující je oprávněn do 14 dnů od doručení oznámení o změně obchodních podmínek smlouvu písemně vypovědět s výpovědní dobou 30 dnů, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena prodávajícímu.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Respekt Media a.s., Vodičkova 704/36, Praha 1, 11000, adresa elektronické pošty info@respektstore.cz, telefon +420 211 154 454.

 

V Praze dne 1. 11. 2023
Obsah -