Obsah -VÁŠ NÁKUP


Reklamace

Kontaktujte nás na e-mailu info@respektstore.cz nebo na infolince 777 030 936 a popište Váš problém (např. vada na zboží, zboží poškozené během dopravy, zboží dodáno jako nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu). Poskytneme Vám úplné informace, sdělíme Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě reklamace je nutné zboží doručit na adresu Sprint Trading, s.r.o., Netlucká 549/5a, 107 00 Praha 10 – Dubeč osobně, kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. Společně se zbožím musí být odeslána kopie nákupního dokladu (faktura). Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození.

Lhůta pro vyřízení reklamace
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta.
Na základě Vámi zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost reklamace, následně Vás budeme kontaktovat.

Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího - obchodní společnosti Economia a.s., se sídlem Pernerova 47, 180 07 Praha 8, identifikační číslo: 28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 12746 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci, a v případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitele od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad prokazující práva z vadného plnění vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (zejména název zboží, cena, množství, obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo).


2. Práva z vadného plnění

Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího (zejména mechanické poškození, chybějící příslušenství). V případě kupujícího - spotřebitele se vada, která se projevila na zboží v průběhu prvních 6 měsíců od jeho převzetí, považuje za vadu, která na zboží byla již v době převzetí. V průběhu následujících 18 měsíců musí pak kupující-spotřebitel prokázat, že tuto vadu mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího- spotřebitele.

Záruka Právo z vadného plnění nebude uznáno na zboží vystavené podmínkám, které teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy neodpovídají běžnému prostředí.

Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady: i/ způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, ii/ pokud se závada projevuje pouze ve spojení se software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím nekompatibilního software a nevhodného spotřebního materiálu, iii/ pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami, iv/ zapojeno do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na zboží poškozené živly. Právo z vadného plnění se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na pokles kapacity baterií, která je způsobena běžným užíváním a závisí na intenzitě používání - počet nabíjecích cyklů baterie.

Případná záruka za jakost poskytnutá výrobcem nad rámec standardní doby k uplatnění práv z vadného plnění dané zákonem musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem.


3. Reklamace

Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (fakturu, dodací list), popř. listinu prokazující jeho práva z vadného plnění, byl-li se zbožím dodán nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace.

Místem pro uplatnění reklamace je: Sprint Trading, s.r.o., Netlucká 549/5a, 170 00 Praha 10 – Dubeč,e-mail: info@respektstore.cz.

Kupující má nárok na bezplatné uplatnění reklamace. Nebude-li reklamace uznána a kupující trvá na opravě, budou mu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude předem dohodnuta na základě cenového návrhu. Zboží bude kupujícímu zpět vydáno po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

Prodávající rozhodně o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůtě se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta.

Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


3. Kupující - spotřebitel

V případě, že zboží při převzetí kupujícím - spotřebitelem a po dalších 6 měsíců bezprostředně následujících není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci či její opravou. Výměnu věci může kupující – spotřebitel požadovat jen v případě, není-li to k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. O tom, zda je výměna věci k povaze vady nepřiměřeným požadavkem, rozhodne nezávislé autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má i právo od smlouvy odstoupit. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v době k uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Nevyužije-li kupující-spotřebitel žádný z výše uvedených postupů, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Toto právo mu náleží i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, a stejně tak i v případě, když prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud o rozporu se smlouvou věděl, nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

Práva a povinnosti stran se v případě kupujících – spotřebitelů dále řídí příslušnými ustanoveními zák. č.. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující vystupující v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující-podnikatel“)

V obchodně-právním vztahu si může kupující-podnikatel při dodávce vadného zboží a při porušení smlouvy podstatným způsobem (tj. vada neodstranitelná do 30 dnů nebo dodání jiného zboží než je uvedeno na daňovém dokladu) zvolit, zda bude:

  • a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží bezvadné, dodání chybějícího zboží a odstranění vad,
  • b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  • c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
  • d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky a) až d) kupujícímu-podnikateli náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad, které odešle prodávajícímu na adresu reklamačního místa spolu s reklamovaným zbožím nebo ji sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud volba není učiněna ve včas zaslaném oznámení, příp. sdělena bez zbytečného odkladu po oznámení vady, postupuje se jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Uplatněný nárok nemůže kupující-podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupéující - podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.

Jestliže prodávající vady neodstraní v době určené k reklamaci nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující - podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Při porušení smlouvy nepodstatným způsobem může kupující-podnikatel požadovat buď (i) dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo (ii) slevu z ceny.

Požaduje-li kupující - podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím doby určené k reklamaci, uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu-podnikateli, že nesplní své povinnosti v době k tomu určené.

Kupující-podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu nebo nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávajícípkupující-podnikatel na své náklady vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.


Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1. 1. 2014.
Obsah -