Obsah -VÁŠ NÁKUP


Reklamace

Reklamace

 

Kontaktujte nás na e-mailu info@respektstore.cz nebo na infolince 777 030 936 a popište Váš problém (např. vada na zboží, zboží poškozené během dopravy, zboží dodáno jako nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu). Poskytneme Vám úplné informace, sdělíme Vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě reklamace je nutné zboží doručit na adresu SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 107 00 Praha 10 – Dubeč osobně, kurýrem či poštou. S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. Společně se zbožím musí být odeslána kopie nákupního dokladu (faktura). Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta. O datu a způsobu vyřízení reklamace bude kupujícímu-spotřebiteli vydáno potvrzení.

Na základě Vámi zaslaných dokumentů bude posouzena oprávněnost reklamace, následně Vás budeme kontaktovat.

 

Reklamační řád


1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího – obchodní společnosti Respekt Media a.s., identifikační číslo: 19791712, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 28395 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího.

Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu, resp. prvnímu přepravci, a v případě, je-li kupujícím spotřebitel, je převzetím zboží okamžik převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího, resp. převzetí od dopravce.

Jako doklad prokazující práva z vadného plnění vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (zejména název zboží, cena, množství, obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo).


2. Práva z vadného plnění

Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího (zejména mechanické poškození, chybějící příslušenství). V případě kupujícího-spotřebitele se vada, která se projevila na zboží v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, považuje za vadu, která na zboží byla již v době převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující-spotřebitel nemohl věc užívat v případě, že vadu vytkl oprávněně. V průběhu dalšího následujícího jednoho roku musí pak kupující-spotřebitel prokázat, že tuto vadu mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího-spotřebitele.

Právo z vadného plnění nebude kupujícímu uznáno u vad zboží, které:

   i.         kupující sám způsobil, a to zejména nesprávným zacházením se zbožím nebo v případě, kdy kupující zboží vystavil podmínkám, které teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými či mechanickými vlivy neodpovídají běžnému prostředí; nebo

  ii.         vzniklo opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Práva z vadného plnění kupujícího vystupujícího v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující-podnikatel“), se dále nevztahují na vady: (i) způsobené neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží, (ii) pokud se závada projevuje pouze ve spojení se software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím nekompatibilního software a nevhodného spotřebního materiálu, (iii) pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami, (iv) zapojeno do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na zboží poškozené živly. Právo z vadného plnění se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat. Právo z vadného plnění se dále nevztahuje na pokles kapacity baterií, která je způsobena běžným užíváním a závisí na intenzitě používání – počtu nabíjecích cyklů baterie.

Případná záruka za jakost poskytnutá výrobcem nad rámec standardní doby k uplatnění práv z vadného plnění dané zákonem musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem.

 

3. Reklamace

Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (fakturu, dodací list), popř. listinu prokazující jeho práva z vadného plnění, byl-li se zbožím dodán nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace.

Místem pro uplatnění reklamace je: SPRINT TRADING s.r.o., Netlucká 549/5a, 107 00 Praha 10 – Dubeč, e-mail: info@respektstore.cz.

Kupující má nárok na bezplatné uplatnění reklamace. Nebude-li reklamace uznána a kupující trvá na opravě, budou mu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude předem dohodnuta na základě cenového návrhu. Zboží bude kupujícímu zpět vydáno po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není s kupujícím prokazatelně dohodnuta delší lhůta.

Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc:

   i.         odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

  ii.         je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;

 iii.         je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

 iv.         je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

  v.         množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

 vi.         je dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a

vii.         odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.


4. Kupující-spotřebitel

V případě, že zboží při převzetí kupujícím-spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci či její opravou, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. O tom, zda je výměna či oprava věci k povaze vady nepřiměřeným požadavkem, rozhodne nezávislé autorizované servisní středisko, a to formou písemného posouzení této vady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Kupující-spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

   i.         prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 občanského zákoníku;

  ii.         se vada projeví opakovaně; %

 iii.         je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

 iv.         je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující-spotřebitel obdržel. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.

Práva a povinnosti stran se v případě kupujících-spotřebitelů dále řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

5. Kupující-podnikatel

V obchodně-právním vztahu si může kupující-podnikatel při dodávce vadného zboží a při porušení smlouvy podstatným způsobem (tj. vada neodstranitelná do 30 dnů nebo dodání jiného zboží, než je uvedeno na daňovém dokladu) zvolit, zda bude:

   i.         požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží bezvadné, dodání chybějícího zboží a odstranění vad,

  ii.         požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

 iii.         požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

 iv.         odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky (i) až (iv) kupujícímu-podnikateli náleží jen tehdy, jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad, které odešle prodávajícímu na adresu reklamačního místa spolu s reklamovaným zbožím nebo ji sdělí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Pokud volba není učiněna ve včas zaslaném oznámení, příp. sdělena bez zbytečného odkladu po oznámení vady, postupuje se jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Uplatněný nárok nemůže kupující-podnikatel měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující-podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.

Jestliže prodávající vady neodstraní v době určené k reklamaci nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující-podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.

Při porušení smlouvy nepodstatným způsobem může kupující-podnikatel požadovat buď (i) dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo (ii) slevu z ceny.

Požaduje-li kupující-podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím doby určené k reklamaci uplatnit jiné nároky z vad zboží, ledaže prodávající oznámí kupujícímu-podnikateli, že nesplní své povinnosti v době k tomu určené.

Kupující-podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu nebo nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel.

Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je kupující-podnikatel povinen na své náklady vrátit vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2023.
Obsah -